Algemene voorwaarden

8 juni 2018

Algemene voorwaarden voor opdrachten aan Centrum voor Certificatie

1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Centrum voor Certificatie, Centrum voor Certificatie UnD b.v. gevestigd te Alphen aan den Rijn. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder, zowel particulieren als organisaties, die aan Centrum voor Certificatie een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

Deze voorwaarden geven de afspraken weer welke gelden voor de opdrachtgever en Centrum voor Certificatie bij het aanvaarden en uitvoeren van een opdracht, waarbij eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Een opdracht komt tot stand door een schriftelijke overeenkomst, opdrachtbevestiging of doordat Centrum voor Certificatie met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven algemene voorwaarden.

Wijzigingen en aanvullingen van de voorwaarden zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2. Opdracht

2.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2.2 Indien de in de opdracht overeengekomen (geschatte) termijn voor de uitvoering van de opdracht niet haalbaar is, zal Centrum voor Certificatie zo spoedig mogelijk met opdrachtgever overleggen. De genoemde termijnen zijn nooit fataal, er is een schriftelijke ingebrekestelling vereist om hieraan rechten te kunnen ontlenen.

2.3 Met uitzondering van opdrachten op basis van periodieke vergoeding heeft opdrachtgever het recht tussentijds de opdracht te beëindigen. Alle tot op dat moment gemaakte kosten en aangegane verplichtingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachten op basis van een periodieke vergoeding die aangegaan zijn voor onbepaalde tijd, kunnen door partijen opgezegd worden met een opzegtermijn van drie maanden.

2.4 Centrum voor Certificatie is niet verplicht met de opdracht een aanvang te maken voordat alle door opdrachtgever aan Centrum voor Certificatie ter beschikking te stellen stoffen of zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm en aantallen aan Centrum voor Certificatie ter beschikking zijn gesteld.

2.5 Centrum voor Certificatie heeft het recht delen van de opdracht te laten uitvoeren door een contractpartner.

3. Geheimhouding

3.1 Centrum voor Certificatie is verplicht alle niet voor het publiek toegankelijke gegevens van opdrachtgever, waarvan Centrum voor Certificatie bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt, geheim te houden.
3.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover deze in strijd is met de wet, evenmin wanneer er ernstig gevaar voor personen wordt geconstateerd. Centrum voor Certificatie overlegt dan indien mogelijk eerst met opdrachtgever alvorens derden worden ingelicht.

3.3 Indien door activiteiten van opdrachtgever misverstanden kunnen ontstaan die Centrum voor Certificatie of haar medewerkers in diskrediet kunnen brengen, ontheft dit Centrum voor Certificatie van de verplichting tot geheimhouding die Centrum voor Certificatie redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de misverstanden te verschaffen.

3.4 Centrum voor Certificatie verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht, zoals door Centrum voor Certificatie aan opdrachtgever verschaft, behoudens voor zover het betreft rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht is beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of literatuurrecherches strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte keuring, analyse, meting of recherche. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen, duurt de geheimhoudingsverplichting van Centrum voor Certificatie voort tot twee jaar na de datum van de eindfactuur van de opdracht of tot twee jaar na de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd. 3.5 Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

4. Rechten op resultaten

4.1 Zonder schriftelijke toestemming van Centrum voor Certificatie is het de opdrachtgever niet toegestaan het gehele of gedeeltelijke resultaat van het werk van Centrum voor Certificatie te gebruiken voor productontwikkeling, certificatie, productinformatie, distributie.

4.2 Opdrachtgever zal de door Centrum voor Certificatie uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van Centrum voor Certificatie uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

4.3 Gedurende de periode waarin Centrum voor Certificatie overeenkomstig artikel 3 tot geheimhouding is verplicht heeft Centrum voor Certificatie het recht de resultaten van de opdracht uitsluitend voor zichzelf te gebruiken.
4.4 Na afloop van de periode waarin Centrum voor Certificatie overeenkomstig artikel 3 tot geheimhouding is verplicht, heeft Centrum voor Certificatie het recht de resultaten van de opdracht ook ten behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken.

4.5 Centrum voor Certificatie heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten gebruiken:
a. de kennis en ervaring bij Centrum voor Certificatie aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht;

b. buiten het gebied van de opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen;
c. rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen, voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, voorzover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de opdracht is beoogd.

5. Openbaarmaking

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum voor Certificatie is het opdrachtgever niet toegestaan:
a. een door Centrum voor Certificatie uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te publiceren of op andere wijze openbaar te doen maken. Onder openbaar maken wordt mede verstaan het ter inzage geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden;

b. een door Centrum voor Certificatie uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te doen gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of anti-reclame, en ten behoeve van werving in meer algemene zin; c. de naam van Centrum voor Certificatie, in welke verbinding dan ook, te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of gedeelten van een door Centrum voor Certificatie uitgebracht rapport en/of voor één of meer van de sub b. genoemde doeleinden.

6. Prijs en betaling

6.1 Is in de offerte een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de offerte geen “vaste prijs” opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en Centrum voor Certificatie vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven.

6.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Centrum voor Certificatie in de offerte genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.
6.3 Centrum voor Certificatie behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Centrum voor Certificatie kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

6.4 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in Europese munt zonder beroep op vermindering of verrekening binnen éénentwintig (21) dagen na de
factuurdatum, en tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van éénentwintig (21) dagen overschrijdt.
6.5 Centrum voor Certificatie behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die Centrum voor Certificatie in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zulks tot het moment waarop het (de) in verband met de opdracht door opdrachtgever aan Centrum voor Certificatie verschuldigde bedrag(en) volledig is (zijn) voldaan.

6.6 Centrum voor Certificatie heeft het recht eenmaal per jaar haar dagtarief/uurtarief of de overeengekomen vaste prijs aan te passen.

7. Aansprakelijkheid en tekortkomingen

7.1 Adviezen worden door Centrum voor Certificatie naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
7.2 Indien er sprake is van schade ontstaan door toedoen en/of aan Centrum voor Certificatie verwijtbare tekortkoming, is Centrum voor Certificatie aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van de prijs die in de offerte is vermeld of die daadwerkelijk in rekening is gebracht met een maximum van 5000 Euro. De opdrachtgever vrijwaart Centrum voor Certificatie voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door derden geleden schade voortvloeiend uit de toepassing en/of van het gebruik van de resultaten van de werkzaamheden doe door Centrum voor Certificatie voor de opdrachtgever zijn verricht.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Centrum voor Certificatie en/of door Centrum voor Certificatie bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Centrum voor Certificatie door opdrachtgever, of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Centrum voor Certificatie en/of aan de zijde van door Centrum voor Certificatie bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

8. Klachten en geschillen

8.1 Het Centrum voor Certificatie staat open voor klachten en beroepen over zijn dienstverlening aan derden, en verplicht zich deze op redelijke wijze en termijn af te handelen. Van een klacht of beroep is slechts sprake indien betrokkene daartoe binnen vier weken na het ontstaan een gemotiveerd schriftelijk protest bij het Centrum voor Certificatie heeft ingediend. Van een geschil is sprake als een klacht of beroep niet naar tevredenheid van de indiener is afgehandeld.

8.2 Op de overeenkomst en de nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan zullen indien mogelijk voorgelegd worden voor een bindend advies aan tussen partijen overeen te komen bemiddelaar(s). Bij ontbreken van overeenstemming hierover zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

9. Ontbinding

9.1 In geval van tekortkoming door een der partijen in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of overname, of enige daarmee vergelijkbare toestand van partijen, is hij van rechtswege in verzuim.
9.2 In bovengenoemde gevallen heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de wederpartij.

10. Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Centrum voor Certificatie.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden Inschrijfnummer KvK 28104029