Ervaringen van anderen

20 maart 2018

Ervaringen van anderen met het Centrum voor Certificatie

Dries van de Beek (van de Beek Consult BV)
Gaarne wil ik het Centrum voor Certificatie complimenteren met haar werkwijze en ondersteunende advisering. Als klein bureau organiseerden wij begin dit jaar een grote manifestatie over het onderwerp SCHEIDEN in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Daarvoor was het belangrijk dat deze manifestatie “Voorstelling van Zaken” gecertificeerd werd. Het terrein van Certificering was voor ons een ingewikkelde zaak.

Via via kwamen wij in contact met de website van het CvC en daardoor met de heer Ungerer. Door toedoen van het CvC verkregen wij al gauw de eerste Certificatie binnen hetgeen een opmaat bleek voor andere Stichtingen en Verenigingen om onze manifestatie eveneens te Certificeren.

Wij zijn het CvC daar zeer erkentelijk voor.

René Offers (12 jaar voorzitter SEMH, 10 jaar voorzitter van de Ned. Industrie voor Orthopedietechniek en 2 jaar voorzitter EUROCOM)
In mijn arbeidzame leven, begin deze eeuw heb ik kennis gemaakt met René Ungerer. Dit was vlak voor hij het Centrum voor Certificatie ( CvC ) startte.
Als toenmalig directielid van een zorgverzekeraar hechtte ik veel waarde aan kwaliteits borging en toetsing van leveranciers van zorg, met name op het terrein van hulpmiddelen. De werkwijze van het CvC sprak mij zo aan dat toen ik door, toen de enige klant van het CvC, de SEMH gevraagd werd als voorzitter ik daarover niet lang behoefde na te denken en direct na mijn pensioendatum als voorzitter van de SEMH ben aangetreden.
In directe samenwerking met René Ungerer is  de SEMH en daarmee het CvC ontwikkeld en uitgebouwd tot hetgeen het nu is. Het CvC heeft hieraan een grote bijdrage geleverd, getuige de vele verschillende sectoren in de hulpmiddelen branches die zich hebben aangesloten.
De secretariële ondersteuning is van grote en innovatieve kwaliteit gebleken en houdt gelijke tred met administratieve en digitaliserings- ontwikkelingen. Een grote kracht van het CvC is er in gelegen dat ondanks de grote verschillen in de aard van de branches en sectoren er altijd een duidelijke en constante lijn te herkennen is in de methodische aanpak en uitvoering
Een ander aspect van de werkwijze van het CvC die voor elke sector of branche die zich aansluit bij het CvC is, dat het CvC uitgaat van hetgeen de branche of de sector qua inhoud aandraagt en dat deze inhoud leidend blijft bij de op te stellen regelingen en toetsingen.
De vele Nederlandse en Internationale fabrikanten en importeurs die lid zijn van de branche organisaties waaraan ik leiding mocht geven, maakten en maken allen gebruik van het CvC om hun cursus aanbod te laten accrediteren.

Prof. E.W. Roscam Abbing (em. hoogleraar sociale geneeskunde UMC Nijmegen):
“De afgelopen vijf jaren heb ik een heel goede ervaring opgedaan bij de samenwerking met het Centrum voor Certificatie (CvC). Zowel in de secretariële ondersteuning van de Stichting Quality Assurance E-Health (QAEH), waarvan ik voorzitter was, als in het onderzoek bij onze cliënten, bleek  het CvC een hulpvaardige, soliede en betrouwbare organisatie, kortom: een heel prettige samenwerkingspartner.”

Ton Piscaer (Voorzitter CompNed):
“CompNed, de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen, heeft als een van haar doelen het waarborgen van de kwaliteit van therapeutische elastische kousen alsook het op de markt brengen van deze medische hulpmiddelen.
De “Lijst van Bernink”, een register van therapeutische elastische kousen, is compleet geüpdatet, zodat deze minimaal voldoet aan alle eisen van de Europese Commissie .
Om voor deze “Lijst van Bernink” een objectieve organisatie te vinden die alle eisen toetst en borgt, is al snel het Centrum voor Certificatie benaderd met de vraag of zij deze taak op zich konden nemen. Het antwoord op onze vraag was positief en dit heeft geresulteerd in een zeer zakelijke en prettige samenwerking waarmee we voor de toekomst de borging van het register en de kwaliteit van therapeutische elastische kousen gewaarborgd hebben.”

Cees de Ronde (bestuursgelegeerde SEMH)
“Ruim een decennium lang samenwerken met het Centrum voor Certificatie (CvC) een positieve ervaring”!
Als bestuursgedelegeerde van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen Zorg (SEMH) werk ik intensief samen met het CvC.  Als bedrijfsbureau van de SEMH is het CvC. verantwoordelijk voor de administratie en secretariaat van de SEMH.  Daarnaast stuurt zij, op basis van haar expertise op het terrein van kwaliteitsaspecten en het auditeren,  de door SEMH gecontracteerde toetsers aan.
In die afgelopen tien jaar heb ik de samenwerking met het CvC. als een plezierige en inhoudelijk als onmisbare partner ervaren.  Op basis van deze vorm van samenwerking, heeft onze organisatie belangrijke en vooruitstrevende stappen kunnen maken m.b.t. tot de kwaliteitszorg van medische hulpmiddelen in Nederland.  Zonder enige twijfel heeft het CvC. door haar proactieve opstelling en haar betrouwbare organisatie een grote bijdrage geleverd aan de huidige positionering van de SEMH.

Jan Jacob Breimer (Bestuurslid StErRecht):
“Een tevreden klant…
Voor het initiatief van het opzetten van een landelijk register van omgevingsrecht professionals hebben we het CvC benaderd.
Al vanaf het begin was Rene Ungerer erg meedenkend en behulpzaam om mee te denken hoe te komen tot professioneel register.
Ik moet zeggen dat de materie van het Omgevingsrecht, niet de gemakkelijkste is als het gaat over relaties en wetsontwikkelingen.
CvC heeft zich laten zien, ondanks deze moeilijkheidsgraad, zich snel de materie eigen te maken, voor wat betreft alle personeelsleden.
Samen met CvC is StErRecht neergezet als een beroepskeurmerk en moet nu de wetgeving uitwijzen hoe snel het register kan groeien.”

Sebastiaan Peek (Senior Researcher eHealth and Social Innovation):
“Het CvC is een betrouwbare partner voor het uitvoeren van secretariaats- en erkennnings-werkzaamheden. Ze zijn attent en denken graag mee.”

Corine Libregts-Stavast (voormalig voorzitter Compned):
“Van augustus 2015 tot 1 januari 2018 heb ik als voorzitter van Eurocom (nu Compned) veel samengewerkt met het Centrum voor Certificatie in de persoon van René Ungerer.
Het Centrum voor Certificatie verzorgt als onafhankelijke partij de secretariële werkzaamheden voor Compned, denk hierbij aan het voorbereiden van de vergaderingen, notulen, notariële aanvragen et cetera. Er is een grote betrokkenheid, accuratesse en kennis van zaken aanwezig bij het CvC waardoor de samenwerking tot op heden naar grote tevredenheid verloopt.”

Irma van den Berg (initiatiefneemster Rijleskeurmerk)
Effect is kwaliteit maal acceptatie
Nadat ik een jaar of drie geleden een keurmerk voor rijscholen had ontwikkeld zocht ik lange tijd naar een manier om het in de rijschoolbranche te kunnen uitrollen. Aangezien eerdere pogingen om een certificering of keurmerk in te voeren in de rijschoolbranche in het verleden al waren gestrand, zag ik werkelijk niet goed voor me hoe het nu verder moest en vooral met welke partij. Wel wist ik dat het een absoluut onafhankelijke partner moest zijn. Mijn vriendin attendeerde me toen op het Centrum voor Certificatie waar zij als auditor al werkzaam voor was.

Directeur René Ungerer was niet direct enthousiast. Maar hij verdiepte zich er toch in. Zodra hij zag hoe het er in de rijschoolbranche aan toe ging vond hij het bijzonder dat er nog geen keurmerk was. De rest is geschiedenis, want Ungerer beet zich er stevig in vast en was uitermate meedenkend en behulpzaam bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van het geheel. Hij nam voortvarend de leiding en gaf sturing aan de inmiddels in het leven geroepen werkgroep van rijinstructeurs, want, zo zei hij steeds, draagvlak kweken is en blijft cruciaal.

Ungerer verdient dan ook applaus voor de snelheid waarmee hij zich de materie van een voor hem totaal onbekende branche eigen wist te maken en een grote pluim voor zijn doorzettings- en incasseringsvermogen nu blijkt dat een groot deel van de branche zichzelf liever niet wenst te onderscheiden. Vooral omdat een klein deel van de branche dit op een voor Ungerer toch enigszins onorthodoxe manier laat weten.

Maar ook met tegengas geeft Ungerer niet op. De kracht van het Centrum voor Certificatie is dan ook de duidelijke en constante lijn in zowel aanpak als uitvoering. Het vertrekpunt is en blijft steeds bij wat de branche op inhoud aandraagt en deze inhoud blijft leidend bij de verdere ontwikkelingen van de erkenningsregelingen en toetsingen. Dat is de kracht. Ook het secretariaat draagt een belangrijk steentje bij en is van grote kwaliteit en een visitekaartje voor degenen die informatie wensen over het rijleskeurmerk. Hoewel het niet storm loopt met aanmeldingen heb ik er alle vertrouwen in dat de kwaliteit van dit rijleskeurmerk rijopleiders uiteindelijk over de streep zal trekken. Het is een kwestie van tijd en van vertrouwen en geduld hebben in de formule ‘effect is kwaliteit maal acceptatie’. Want dat is waar het Centrum voor Certificatie voor staat: kwaliteit.